Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov.

Eidsvoll videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram:

  • Teknikk og industriell produksjon
  • Byggfag
  • Helse og oppvekstfag

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Den generelle delen av læreplanen sier bl.a. at  "opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi."

For å nå disse målene har Eidsvoll videregående skole en egen avdeling for tilrettelagt opplæring (TO) som vektlegger allmennfag, yrkesfag, botrening, sosial trening og arbeidstrening. Hvordan vektleggingen blir, avhenger av den enkelte elev.

Individuelle opplæringsplaner (IOP)

Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Denne tar utgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Samtidig må det tas hensyn til hvilken kompetanse som etterspørres i arbeidslivet, slik at eleven kvalifiserer seg for framtidig jobb, eller en tilrettelagt/vernet arbeidsplass. Samarbeidet med foresatte er en viktig del av dette arbeidet.

Tilrettelagt opplæring passer godt for de som av en eller annen grunn ikke mestrer et ordinært programområde. Hvis elevene ønsker det, kan de ta moduler/deler av moduler fra forskjellige programområder, eller eventuelt ta det over flere år.

Arbeidspraksis

Elevene får tilbud om arbeidspraksis ute i en bedrift i løpet av skoletiden.

Etter endt utdanning skal elevene kunne utføre praktisk arbeid på for eksempel bilverksteder, bensinstasjoner, butikker, lager, fabrikker, kantiner, sykehjem osv. 

Trygghet og tilhørighet

Trygghet og tilhørighet er et viktig trivselsmoment for de aller fleste, spesielt i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Vi har undervisning i flere av skolens bygninger, i G-bygget, Vormlia og Rektorboligen. I Rektorboligen finner vi også avdelingens utsalg med produkter som er laget i forbindelse med arbeidstrening. Her er det flotte utearealer med mange muligheter. I tillegg bruker vi svømmehallen og kroppsøvingsbygget. Elever og ansatte jobber tett sammen rundt hver enkelt elev.

Det er en prioritert del av opplæringen at den sosiale delen fungerer. Lykkes vi her, får vi motiverte og trygge elever.

Du kan få tilbud om prøveopphold før søknadsfristen som er den 1. februar.