Skolens satsingsområder

Eidsvoll videregående skole har hvert år egne fokusområder. I år skal det være forsterket satsing på tre områder: IKT, vurdering for læring og å hindre frafall.

Satsingsområde ”Pedagogisk bruk av IKT”

Fra og med skoleåret 2009/2010 fikk alle elever i videregående skole i Akershus tilgang til egen bærbar PC på skolen og hjemme.
I læreplanene for Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i kompetansemålene for det enkelte fag. Disse ferdighetene er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. De er også viktige for elevers og lærlingers personlige utvikling og allmenndannelse.

Digitale ferdigheter

Å kunne bruke digitale verktøy er nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet, og det er en forutsetning i et livslangt læringsperspektiv. Digitale medier er en viktig del av barn og unges hverdag og skal inngå som en naturlig del i læringsarbeidet.

Utdanningsdirektoratet (www.udir.no) slår fast at elevene skal settes i stand til å søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder. De skal produsere egen kunnskap og delta aktivt i eget læringsarbeid. Elevene skal dessuten kunne kommunisere og samhandle med andre på tvers av tid og sted i tilknytning til det enkelte fag. Det understrekes at utvikling av elevenes og lærlingenes grunnleggende digitale ferdigheter må skje som en kontinuerlig prosess gjennom hele opplæringsløpet, både som grunnleggende ferdighet og i tilknytning til det enkelte fag. Elevene skal kunne utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet.

Kompetanseheving

Parallelt med ombygging, innkjøp og oppdatering av utstyr satser vi nå for fullt på kompetanseheving i pedagogisk bruk av IKT. Både lærerne og ledelsen på skolen deltar på ulike kurs og konferanser, og skolens to pedagogiske systemansvarlige veileder de andre lærerne kontinuerlig i bruk av digitale verktøy i forbindelse med undervisning og oppfølging av elever.

Satsingsområde ”Vurdering for læring”

Et overordnet mål for Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle elever. Faglige og relevante tilbakemeldinger fra lærere, instruktører og medelever er en viktig del av læringsprosessen, og elevene skal få informasjon om hvilket nivå deres faglige prestasjoner ligger på i forhold til kompetansemålene i faget. Vurdering skal være en del av læringen og den skal motivere til videre innsats.

På Eidsvoll videregående skole legger vi stor vekt på at elevene kjenner målene for opplæringen og hva det legges vekt på i vurderingen. Vi er opptatt av at elevene vet hva som kjennetegner en god faglig prestasjon, og for å bli bevisst på dette er elevene også med på å vurdere sine egne og andres prestasjoner i forhold til kompetansemålene for faget.

Som videregående skole skal vi forberede elevene på høyere utdanning og arbeidsliv, og vi skal dokumentere elevenes sluttkompetanse som gjør dem kvalifisert for studier eller arbeid. Det er viktig at sluttvurderingen er så rettferdig som mulig, og derfor samarbeider lærerne våre tett om vurdering av elevenes prestasjoner – også med fagmiljøer på andre skoler. Vi legger dessuten vekt på at elevene skal møte varierte vurderingssituasjoner og vurderingsformer i løpet av skoleåret. Ikke minst synes vi det er viktig at vurderingssituasjonene er relevante i forhold til arbeidsmåtene i faget.

Vurderingssituasjoner

På veien mot sluttvurderingen møter elevene mange større og mindre vurderingssituasjoner, individuelt eller sammen med medelever, i de ulike fagene. Dette kan for eksempel være skriftlige, muntlige eler praktiske prøver, eller en kombinasjon av disse. Det kan også være muntlige presentasjoner av prosjektarbeid, digitale innleveringer av tekster eller mapper eller deltakelse i debatter og annen aktivitet i klasserommet. I verksteder og saler vurderes dessuten elevenes prestasjoner i forbindelse med at de utfører praktiske arbeidsoppgaver eller driver idrett. Alle disse vurderingssituasjonene gir eleven et inntrykk av hva som forventes underveis og hvordan han eller hun ligger an i forhold til dette. De gir også faglærerne et grunnlag for å kunne veilede elevene i det videre arbeidet. Vi synes det er svært viktig at faglærerne og elevene kommuniserer godt om vurdering, slik at elevene jevnlig får tilbakemelding om hva de kan gjøre for å prestere bedre. Og ikke minst mener vi at god underveisvurdering med utgangspunkt i det elevene presterer er svært viktig for elevenes motivasjon.

Vi ved Eidsvoll videregående skole har vi en klar oppfatning av at lærernes vurderingspraksis har betydning for elevenes læringsutbytte. Derfor satser vi på å utvikle lærernes kompetanse i vurdering. Vi arbeider kontinuerlig både avdelingsvis og på tvers av programområder med problemstillinger knyttet til vurdering, i tillegg til at vi deltar på samlinger med andre videregående skoler i regionen og med ungdomsskolene.

Satsingsområde ”Hindre frafall”

Følgeforskning viser (jfr. rapporter fra bl.a. NIFUSTEP) at av et normalt ungdomskull er det mellom 10 og 20% som ikke har noen form for kompetansebevis etter videregående skolenivå. I tillegg er det en 15-25% av et kull som enten ikke fullfører alle fag i sine programområder eller som ikke består alle fag og emner, (Ikke oppnår tilstrekkelige ferdigheter eller kunnskaper)


For vår skole er ikke tallene så høye, men de varier fra et år til et annet, det er alt for mange hos oss også som ikke gjennomfører, ikke fullfører eller ikke består. Derfor skal vi alltid ha fokus på årsaker til dette frafallet og ikke minst se på mulige tiltak. Det er klare sammenhenger mellom frafall og inntakspoeng fra grunnskolen, det er klare sammenhenger mellom frafall og avstanden hjem-skole, men det er også klare sammenhenger mellom økende time- og dagfravær fra undervisningen gjennom skoleåret og manglende fullføring ved årskursets slutt.

For Eidsvoll videregående skole har det vært tydelig at nettopp trivsel, gjensidig tillit og et trygt arbeidsmiljø (sosialt og faglig) er avgjørende faktorer for fullført skolegang. Dermed øker også elevens følelse av tilhørighet. Men hva gjør skolen i praksis for å holde de fire T-ene høyt? I undervisningssituasjonene må det være arbeids-, vurderings- og periodeplaner i alle fag. Dialog skole –hjem, dialog elev-kontaktlærer, elevsamtaler med klare anvisninger som peker fremover i læringsarbeidet, med andre ord fokuset vårt på god vurderingspraksis, er også ment å hindre frafall.

Klassemiljø

Høsten 2010 startet det opp et kompetansehevingsprogram for lærere/ledere i klasseledelse med hovedfokus på ”Hvordan legge til rette for de beste læringsbetingelser i klassen, hvordan sørge for et godt og inkluderende klassemiljø?”. EVS har med lærere/ledere fra alle våre programområder på denne kompetansegivende etterutdanningen. Videre skal det i skolens ulike planmøter være fokus på vårt elevsyn: En elev er en ressurs - vi må legge til rette for arbeidsfellesskapet og sørge for arbeidsoppgaver som gir mestringsopplevelser, dermed god læring. Alle i skolen må ha et syn på helheten i skolen samtidig som en ikke kan slippe blikket på den enkelte elev. Elever som opplever å bli sett og verdsatt vil fullføre og bestå!