Tilrettelegging på eksamen

Elever og privatister med spesielle behov, kan sende en søknad til skolen om å få særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Sammen med søknaden kan rektor kreve at det følger en dokumentasjon fra sakkyndig instans (PPT, lege, psykolog, logoped, spesialpedagog osv.
Faglærer er sakkyndig instans ved vurdering av språkferdigheter hos eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk). Søknaden avgjøres av rektor (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-32). Rektors avgjørelse kan påklages til fylkeskommunen.

Tidsfrist for innlevering av søknad er 15. januar.

Skolen orienterer i god tid om tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk.