Klagerett

Klagefristen er 10 dager etter at resultatet er gjort kjent. Ved klage på eksamen skal årsaken til klagen angis skriftlig.

Klage ved skritlig

Når det gjelder klage på karakter til skriftlig eksamen, prøver klagenemnda alle sider ved karakterfastsettingen. Finner nemnda at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny karakter.

Klage ved muntlig

Ved muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil.

Medhold på klagesak

Dersom det gis medhold ved klage på formelle feil, vil eksamensresultatet bli annullert. Klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen eksamen i trekkfag, skal det, ved medhold, trekkes fag på nytt (Jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 5, §§ 5-5, 5-6, 5-10, og 5-11).