Eksamensdagen

Eksamensdagen er en dag mange er nervøse til. Her er det nyttig informasjon om dagen som du kan få godt bruk for.

Fremmøte og legitimasjon

På eksamensdagen skal eksamenskandidaten møte frem ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen begynner. Rektor kan fastsette annen fremmøtetid. Eksamenskandidat som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til fastsatt tid, må vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i faget. Eksamenskandidaten må legitimere seg før eksamen tar til.

Forholdene i eksamenslokalet

Eksamenskandidaten må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra tilsynet.
Tilsynet har anledning til å kontrollere at eksamenskandidaten bare har tillatte hjelpemidler ved eksamen. Vesker, mobiltelefoner og lignende må settes på anvist sted. Eksamenskandidaten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave. Eksamenskandidatene må ikke ha noen form for kommunikasjon med andre. Hvis en eksamenskandidat ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må han/hun henvende seg til tilsynet.

Eksamenstid

Den tid som er fastsatt for eksamen, er oppgitt på oppgavearket.

Papir og innføring

Ark som skal brukes ved eksamen skal være merket med skolens navn og blir utlevert av tilsynet. Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker. Alle ark skal leveres inn før eksamenskandidaten forlater eksamenslokalet. Tilsynet utleverer ekstra papir dersom eksamenskandidaten trenger det. Dersom eksamenskandidaten bruker svarark som kladdeark eller vil kassere svarark, må arkene ikke ødelegges eller krølles sammen, men innleveres til særskilt oppbevaring ved eksamensskolen.

Eksamenskandidaten må benytte penn med blå eller svart skrift dersom besvarelsen skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk fremstilling, figurer, tegninger eller noter, kan blyant og farger brukes. Til slike oppgaver kan eksamenskandidatene få utlevert spesielle svarark. Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering.

Merking og utfylling av svarark

På første side av besvarelsen skal det angis: eksamenskandidatkode, fagkode, eksamensdato og antall innleverte svarark (medregnet eventuelle vedlegg). Svarark må ikke merkes slik at sensor kan identifisere eksamenskandidaten.

Innlevering av besvarelsen

Når en eksamenskandidat skal levere sin besvarelse, gis det tegn om dette til tilsynet som henter besvarelsen. Svararkene skal ligge i nummerorden. Kasserte svarark og kladdeark leveres hver for seg. Eksamensoppgaven skal innleveres hvis eksamenskandidaten leverer besvarelsen før eksamenstidens slutt. Kladdeark og eksamensoppgaven kan utleveres etter eksamenstidens slutt.

Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret en eksamenskandidat i å fullføre sin besvarelse innenfor den fastsatte tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen som sendes til sensur. I slike tilfeller skal skolen vedlegge særskilt melding om de forhold som ligger til grunn for dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen.

Dersom en eksamenskandidat ellers ikke har fullført sin besvarelse ved eksamenstidens slutt, kan tilsynet ikke nekte eksamenskandidaten å legge ved kladd. I slike tilfeller kan eksamenskandidaten ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen.

Eksamensresultat og begrunnelse for karakter  

Etter sensur blir alle papirbesvarelser sendt eksamensskolen. En eksamenskandidat har etter at karakter er kunngjort, rett til å gjøre seg kjent med sin egen besvarelse. På anmodning skal eksamenskandidaten gis gratis kopi av skriftlig besvarelse (Jf. forskrift til opplæringsloven § 5-7).